BẢNG GIÁ BÁN LẺ MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP ĐAI LOAN NTP 3

BẢNG GIÁ BÁN LẺ MÁY BƠM ĐÀI LOAN NTP 

Giá bán máy bơm nước NTP đã bao gồm thuế VAT, có chính sách chiết khấu cao cho các đại lý, cửa hàng máy bơm, các công trình 

 

STT

Mã số

Động Cơ

Công Suất HP(kw)

Điện áp

LL cao nhất (L/min)

Cột áp (m)

Giá đại lý

Hình ảnh

140

Giá bơm NTP HVS340-1.75 20

TECO

1 (0.75)

140

20

     Liên hệ

141

Giá bơm NTP HVS340-11.5 20

TECO

2 (1.5)

280

25

     Liên hệ

142

Giá bơm NTP HVS350-11.5 20

TECO

2 (1.5)

360

20

     Liên hệ

143

Giá bơm NTP HVS350-12.2 20

TECO

3 (2.2)

360

30

     Liên hệ

144

Giá máy bơm NTP HVS365-12.2 20

TECO

3 (2.2)

500

20

    Liên hệ

145

Giá bơm NTP HVS380-12.2 20

TECO

3 (2.2)

610

25

     Liên hệ

146

Giá bơm NTP HVS350-13.7 20

TECO

5 (3.7)

450

35

     Liên hệ

147

Giá bơm NTP HVS365-13.7 20

TECO

5 (3.7)

660

30

     Liên hệ

148

Giá bơm NTP HVS380-13.7 20

TECO

5 (3.7)

1100

25

     Liên hệ

149

Giá bơm NTP HVS350-15.5 20

TECO

 7.5 (5.5) 

350

50

     Liên hệ

150

Giá bơm NTP HVS380-15.5 20

TECO

 7.5 (5.5) 

1000

35

     Liên hệ

151

Giá bơm NTP HVS3100-15.5 20

TECO

 7.5 (5.5) 

1160

20

     Liên hệ

152

Giá bơm NTP HVS350-17.5 20

TECO

10 (7.5)

440

60

     Liên hệ

153

Giá bơm NTP HVS380-17.5 20

TECO

10 (7.5)

975

45

     Liên hệ

154

Giá bơm NTP HVS3100-17.5 20

TECO

10 (7.5)

1360

30

     Liên hệ

155

Giá bơm NTP HVS380-111 20

TECO

15 (11)

1160

60

     Liên hệ

156

Giá bơm NTP HVS3100-111 20

TECO

15 (11)

1665

30

     Liên hệ

157

Giá bơm NTP HVS3125-111 20

TECO

15 (11)

2800

20

     Liên hệ

158

Giá bơm NTP HVS380-115 20

TECO

20 (15)

1160

65

    Liên hệ

159

Giá bơm NTP HVS3100-115 20

TECO

20 (15)

1810

40

    Liên hệ

160

Giá bơm NTP HVS3125-115 20

TECO

20 (15)

3000

30

     Liên hệ

161

Giá bơm NTP HVS3100-119 20

TECO

25 (19)

1760

55

    Liên hệ

162

Giá bơm NTP HVS3125-119 20

TECO

25 (19)

3200

25

    Liên hệ

163

Giá bơm NTP HVS3150-119 20

TECO

25 (19)

4015

25

    Liên hệ

164

Giá bơm NTP HVS3100-122 20

TECO

30 (22)

1865

60

   Liên hệ

165

Giá bơm NTP HVS3125-122 20

TECO

30 (22)

3560

30

   Liên hệ

166

Giá bơm NTP HVS3150-122 20

TECO

30 (22)

3560

30

   Liên hệ

167

Giá bơm NTP HVS3100-130 20

TECO

40 (30)

1965

75

   Liên hệ

168

Giá bơm NTP HVS3125-130 20

TECO

40 (30)

3950

40

   Liên hệ

169

Giá bơm NTP HVS3150-130 20

TECO

40 (30)

4950

40

   Liên hệ

170

Giá bán bơm NTP HVS240-1.75 26

NTP

1 (0.75)

140

20

     Liên hệ

171

Giá bán bơm NTP Giá bán bơm NTP HVS240-11.5 26

NTP

2 (1.5)

280

25

     Liên hệ

172

Giá bán bơm NTP HVS250-11.5 26

NTP

2 (1.5)

360

20

     Liên hệ

173

Giá bán bơm NTP HVS250-12.2 26

NTP

3 (2.2)

360

30

     Liên hệ

174

Giá bán bơm NTP HVS265-12.2 26

NTP

3 (2.2)

500

20

     Liên hệ

175

Giá bán bơm NTP HVS280-12.2 26

NTP

3 (2.2)

610

25

    Liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

                  -  

 

176

Giá bán bơm NTP HVS240-1.75 20

NTP

1 (0.75)

140

20

      Liên hệ

177

Giá bán bơm NTP HVS240-11.5 20

NTP

2 (1.5)

280

25

     Liên hệ

178

Giá bán bơm NTP HVS250-11.5 20

NTP

2 (1.5)

360

20

     Liên hệ

179

Giá bán bơm NTP HVS250-12.2 20

NTP

3 (2.2)

360

30

     Liên hệ

180

Giá bán bơm NTP HVS265-12.2 20

NTP

3 (2.2)

500

20

     Liên hệ

181

Giá bán bơm NTP HVS280-12.2 20

NTP

3 (2.2)

610

25

     Liên hệ

182

Giá bán bơm NTP HVS250-13.7 20

NTP

5 (3.7)

450

35

     Liên hệ

183

Giá bán bơm NTP HVS265-13.7 20

NTP

5 (3.7)

660

30

     Liên hệ

184

Giá bán bơm NTP HVS280-13.7 20

NTP

5 (3.7)

1100

25

     Liên hệ

185

Giá bán bơm NTP HVS250-15.5 20

NTP

 7.5 (5.5) 

350

50

     Liên hệ

186

Giá bán bơm NTP HVS280-15.5 20

NTP

 7.5 (5.5) 

1000

35

     Liên hệ

187

Giá bán bơm NTP HVS2100-15.5 20

NTP

 7.5 (5.5) 

1160

20

     Liên hệ

188

Giá bán bơm NTP HVS250-17.5 20

NTP

10 (7.5)

440

60

     Liên hệ

189

Giá bán bơm NTP HVS280-17.5 20

NTP

10 (7.5)

975

45

     Liên hệ

190

Giá bán bơm NTP HVS2100-17.5 20

NTP

10 (7.5)

1360

30

     Liên hệ

191

Giá bán bơm NTP HVS280-111 20

NTP

15 (11)

1160

60

     Liên hệ

192

Giá bán bơm NTP HVS2100-111 20

NTP

15 (11)

1665

30

     Liên hệ

193

Giá bán bơm NTP HVS2125-111 20

NTP

15 (11)

2800

20

    Liên hệ

194

Giá bán bơm NTP HVS280-115 20

NTP

20 (15)

1160

65

     Liên hệ

195

Giá bán bơm NTP HVS2100-115 20

NTP

20 (15)

1810

40

     Liên hệ

196

Giá bán bơm NTP HVS2125-115 20

NTP

20 (15)

3000

30

    Liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

 Máy bơm NTP HVP380-13.7 40 

TECO 4P

 5 (3.7) 

 3Φ 

900

20

     Liên hệ

181

 Máy bơm NTP HVP3100-15.5 40 

TECO 4P

 7.5 (5.5) 

 3Φ 

1800

20

     Liên hệ

182

 Máy bơm NTP HVP3100-17.5 40 

TECO 4P

 10 (7.5) 

 3Φ 

2300

20

     Liên hệ

183

 Máy bơm NTP HVP3100-111 40 

TECO 4P

 15 (11) 

 3Φ 

2170

25

     Liên hệ

184

 Máy bơm NTP HVP3125-115 40 

TECO 4P

 20 (15) 

 3Φ 

3300

25

    Liên hệ

185

 Máy bơm NTP HVP3150-119 40 

TECO 4P

 25 (19) 

 3Φ 

4455

25

     Liên hệ

186

 Máy bơm NTP HVP3150-122 40 

TECO 4P

 30 (22) 

 3Φ 

4455

25

     Liên hệ

187

 Máy bơm NTP HVP3200-130 40 

TECO 4P

 40 (30) 

 3Φ 

7550

25

     Liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188

 Máy bơm NTP HVS350-13.7 40 

TECO 4P

 5 (3.7) 

 3Φ 

450

35

     Liên hệ

189

 Máy bơm NTP HVS3100-15.5 40 

TECO 4P

 7.5 (5.5) 

 3Φ 

1800

20

     Liên hệ

190

 Máy bơm NTP HVS3100-17.5 40 

TECO 4P

 10 (7.5) 

 3Φ 

1800

20

     Liên hệ

191

 Máy bơm NTP HVS3125-111 40 

TECO 4P

 15 (11) 

 3Φ 

2450

25

     Liên hệ

192

 Máy bơm NTP HVS3125-115 40 

TECO 4P

 20 (15) 

 3Φ 

3300

25

     Liên hệ

193

 Máy bơm NTP HVS3150-119 40 

TECO 4P

 25 (19) 

 3Φ 

4455

25

    Liên hệ

194

 Máy bơm NTP HVS3150-122 40 

TECO 4P

 30 (22) 

 3Φ 

4455

25

   Liên hệ

195

 Máy bơm NTP HVS3200-130 40 

TECO 4P

 40 (30) 

 3Φ 

7550

25

   Liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

                  -  

 

195

Máy bơm NTP HVY250-1.75 26

NTP

1HP

350

17

       Liên hệ

197

Máy bơm NTP YVP280-11.5 46

NTP

2HP

900

8

       Liên hệ

199

Máy bơm NTP YVP280-12.2 40

NTP

3HP

1000

10

      Liên hệ

201

Máy bơm NTP YVP2100-12.2 40

NTP

3HP

1155

9

       Liên hệ

203

Máy bơm NTP YVP2100-13.7 40

NTP

5HP

1750

11

     Liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

                  -  

 

204

Máy bơm NTP EQA220-3.18 26

NTP

 1/4HP 

48

24

       Liên hệ

205

Máy bơm NTP EQA225-3.37 26

NTP

 1/2HP 

60

27

       Liên hệ

Liên hệ

 

 

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
Điện thoại: 0977 515 686 - 0938 389 701 - 028 37 525 204

Xem tiếp bảng 1: Giá Máy bơm NTP

TƯ VẤN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG

 1. Trí

  Máy bơm NTP có giá trên là giá bán thực tế đúng không ạ? Nếu tôi muốn mua số lượng lớn (khoảng 10 chiếc) thì có chính sách chiết khấu thế nào?

  • Ad

   Vâng, giá máy bơm NTP trên được chúng tôi cập nhật mới, Tuy nhiên vẫn có sản phẩm mới hoặc có giá cập nhật thay đổi đôi chút. Để được biết chính xác tại thời điểm mua, vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi

   Thân mến!

 2. Nhường Thanh

  Công ty vui lòng cho hỏi,
  Máy bơm NTP này được sản xuất ở TQ hay nước nào? hàng có giấy chứng nhận xuất xứ không? mua hàng nhiều được hưởng hoa hồng bao nhiêu?

  Xin cảm ơn

  • Ad

   Dòng máy bơm NTP này được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan. Có đầy đủ các chứng từ xuất xứ. Bạn mua hàng số lượng lớn có thể liên lạc với bộ phận kinh doanh để biết chiết khấu cho từng trường hợp nhé

   Thanks

  • Ad

   chào bạn Nhường Thanh,
   Máy bơm NTP này được sản xuất và nhập khẩu từ Đài Loan bạn nhé. Chúng tôi có đầy đủ chứng từ xuất xứ cho các sản phẩm. Về chính sách hoa hồng bạn có thể liên lạc với bộ phận kinh doanh qua điện thoại để biết từng từng hợp cụ thể nhé

   Thân mến!

Trả lời

Gửi Câu Hỏi Và Nhận Câu Trả Lời Tại Đây Trong Vòng 5 Phút